20 Şub

İK ve Eğitim Danışmanlığı Neden ve Nasıl Olmalı?

İK ve Eğitim Danışmanlığıyla birlikte insan kaynakları fonksiyonu olan performans değerlendirme sürecinden firma nezdinde iş analizine kadar kolektif bir değerlendirmenin gerçekleştirilmesi, dizayn edilmesi ve uygulanması firma açısından bir gereklilik taşımaktadır.

İlgili kavramların şirket ya da firmaya olan etkisini tasvir etmek gerekirse birer zincir halkasının çetin bir şekilde bağlılığı ve sürecin tüm halkalar üzerindeki etkisi olarak tanımlayabiliriz. Keza iş analizi, bu halkaların başında yer almakla birlikte ilgili tasviri bir örnek vasıtası ile daha da belirgin kılalım.

İş Analizi, işe alımı gerçekleştirilmesi planlanan pozisyon için görev tanımının belirlenerek iş analizindeki görev yönelimli yaklaşımların (çalışanın sahip olması gereken Knowledge (bilgi), skill (beceri), ability (yetenek) gerekliliklerinin iş tanımına göre şekillenmesi, iş spesifikasyonu adını verdiğimiz iş edimini yerine getirmesi için çalışanın sahip olması gereken karakterin belirgin hale getirilmesi amaçlanmaktadır.  İş analizi sayesinde ilgili pozisyon için en mükemmel adaydan çok en uygun adayı seçme prensibi ile hareket edilmekte ve zincirin ilk halkası oluşturulmaktadır. Çünkü ilgili pozisyon için iş analizinin firma nezdinde yapılmayışının akabinde iş ile ilgili görev tanımı belirleme, uygun kişinin işe alım süreçlerini doğru yürütememenin tesiri olarak yanlış eleman seçimi, işvereni hem zaman açısından bir kayba uğratacak hem de ciddi bir maliyete sebep olacaktır. Bu durum, şüphesiz firma hedeflerinin gerçekleştirilmesini sekteye uğratmakla birlikte olumsuz bir iş ortamını da beraberinde getirebilecektir. Yapılan akademik çalışmalarda da sık sık üzerinde durulduğu üzere, işe giriş-çıkışları ifade eden personel devir oranının (Turnover Rate) yüksek oluşu, ülkemizde daha çok iş analizi gerçekleştirilmeden işe alımların yapıldığına yönelik bulguları desteklemektedir.

Çalışma Psikolojisi literatüründe de yer alan “Performans Değerlendirme ve Eğitim İhtiyaç Analizi”, insan kaynakları alanının temel argümanı olan insan emeğinin verimli kullanılabilmesi için zaman zaman ölçümlenmesi, çeşitli eğitimlerle geliştirilmesi gerektiğini öngören bir bilim dalıdır. Birçok firmanın vizyon ve misyon hedefine ulaşabilmesi için en önemli kavram verimlilik olarak görülmektedir.  Şüphesiz ki bu verimlilik kavramı bünyesinde yeniliklere açık olmayı ve yapılması kesin olarak görünenleri ihmal etmemeyi barındırmaktadır. Küreselleşmeyle birlikte firma olarak var olabilmek, ayakta kalabilmek şüphesiz değişimlere ayak uydurabilmekle mümkündür. Bu uyumun performans ölçümü, eğitim ihtiyacının analiz edilerek belirlenmesi, hangi çalışana hangi eğitimlerin neden verilmesiyle ilgili saptamaların yapılması sürecin birer parçası olmakla birlikte durumun mahiyetini ortaya koymaktadır. Söz konusu olan kavramlar kadar olmayanların da bu süreçte önemi şüphesiz bir gerçek ve gereklilik arz etmektedir.

Doğru kişiyi işe alma, performans değerleme ve ihtiyaç analizinin yapılması İK süreçlerinin tamamını eksiksiz yürütmek için yeterli olur mu?

Endüstri, örgüt veya çalışma psikolojisi literatüründe, çalışan kişilerin kendisi ve çevresiyle olan ilişkinin ne düzeyde olduğunun önemine çoğu zaman yer vermiştir. Neden mi? Yeni işe alınan bireyin oryantasyon süreci, kurum etkinlikleri ve bazı firmalarda sohbet saati gibi şirket içi aktiviteler kişilerarası iletişimin çalışma yaşamına tezahürü düşünülerek planlanmış uygulamalardır. Bunun içindir ki ortak faydada buluşma, ortak çıkarlar neticesinde taşı elin altına koyma deyiminin ortaya çıkışı, iş ailelerinin örgüt kültürü çerçevesinde oluşturulmasıyla anlam kazanmaktadır. Ayrıca çalışma hayatındaki birçok çalışanın büyük sorunu olan “Yabancılaşma” kavramını da keza ortadan kaldırmak için efektif yöntemlerdendir. Günümüz ekonomisinde “Outsourcing” dediğimiz, dış kaynak kullanımı anlamına da gelen kavram başta büyük firmalar olmak üzere birçok alanda görebileceğimiz üzere ilgili departman işlerinin farklı bir firma, ofis ile anlaşarak yapılması kararıyla ortaya çıkmıştır. Bunun içindir ki gereken noktada uzman desteğinden mahrum kalmamak bir ihtiyaçla birlikte firmalar için gereklilik haline gelmiştir.

Serhat Güneş

İnsan Kaynakları Asistanı