Stratejik Ürün Destek Programı

(1) Bu programdan Başkanlık tarafından belirlenen stratejik ürünleri üretecek işletmeler yararlanır.

(2) İşletme, bu programa münferiden, Paydaş ya da Büyük İşletme ile işbirliği yaparak başvurabilir. Paydaş ya da Büyük İşletme ile işbirliği yapıldığı durumlarda birden fazla işletme projeye ortak olabilir.

(3) İşletmelerin programdan yararlanmak için KOSGEB Veri Tabanı’na kayıtlı olması ve ilgili KOSGEB Birimine projesi ile başvuru yapması esastır.

(4) Yapılan proje başvurusu; belge ve şekil yönünden ön değerlendirmeye tabi tutulur, yerinde incelenir ve değerlendirme için Kurula sunulur.

(5) Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda proje kabul edilebilir, reddedilebilir, görüşe gönderilebilir veya projenin revizyonu istenebilir. Kurulun kabule ve redde ilişkin verdiği karar nihaidir.

(6) Değerlendirme sonucu işletmeye bildirilir.

(7) Projesi kabul edilen işletmeden/işletmelerden Taahhütname alınır. Taahhütnamenin ilgili KOSGEB Biriminde kayda alındığı veya işletme/işletmeler tarafından elektronik ortamda onaylandığı tarih, desteğin başlangıç tarihi olarak kabul edilir.

(8) Yılda bir veya birden fazla dönemde ya da sürekli olarak başvuru kabul edilebilir. Başvuru tarihleri ve koşulları www.kosgeb.gov.tr  web sayfasında ilan edilir. Proje kapsamında verilen destekler:

·        Makine-Teçhizat Desteği

·        Yazılım Giderleri Desteği

·        Personel Gideri Desteği

·        Bilgi Transferi Desteği

·        Test-Analiz, Kalibrasyon ve Referans Numune Desteği

·        Hizmet Alımı Desteği