Kurumsallaşma Koçluğu

Dünyada birinci kuşak tarafından kurulan her 100 aile şirketlerinden sadece 3 tanesi 3.kuşağa kadar yaşayabiliyor. Ülkemizdeki işletmelerin %95 gibi büyük bir çoğunluğu aile şirketlerinden oluşmaktadır. Bu şirketlerin %60’ının birinci kuşaktan ikinci kuşağa devrolurken yok olduğu, %96’sının ise üçüncü kuşağa devredilemediği yapılan araştırmalarla kanıtlanmıştır.

 “Kuşaklar boyu yaşayan ve büyüyen aile şirketi” kurabilmenin yolu şirket, ortaklar ve aile arasında kesin sınırlar çizen, kurumsallaşmış bir aile şirketine dönüşmekten geçiyor.

 

Aile şirketinde sürdürülebilirliğin sağlanması, değerlerin kuşaklara en iyi şeklide aktarılması, kurumsallaşmanın zamanında gerçekleştirilmesi ile mümkündür. İşlerin kişilere göre değil kurallara göre, yani “Kurumsal yönetim” ilkeleri çerçevesinde yönetildiği durumlarda, şirketler kuşaktan kuşağa, başarılı bir şekilde miras bırakılabilmektedir.

 

Kurumsallaşma; en basit şekliyle, verimli bir iş ortamının yaratılmasıdır. Ancak aile şirketlerini diğer şirketlerden ayıran ve ayrı bir uzmanlık konusu haline getiren işle iç içe geçmiş aile bağlarıdır. Aile şirketlerinde aile içi dengeleri bozmamak adına gerekli değişim, pazara uyum sağlamak için yapılacaklar sürekli ertelenir ve fırsatlar kaçırılır. Bu nedenle aile şirketlerinde sadece şirketin kurumsallaşması yeterli değildir. Aynı zamanda aile ilişkilerinin de kurumsallaşması gerekir.

 

Bu amaçla bireylerin ve şirketin kurumsallaşması, aile içi ilişkilerin düzenlenmesi ve profesyonelleşmesi için kurumsallaşma koçluğu hizmeti sunuyoruz.

 

Bir şirketin, işletmenin veya kurumun herhangi bir kişiye bağımlı olmadan (kurucusu, finansörü, ortakları vs) tüm faaliyetlerini yürütebileceği bir yapıya kavuşması için yürütülen faaliyetlerdir.

Yönetim aşamasının kurumsallaşması şirket amaç ve hedeflerine uygun olan örgüt yapısının oluşturulmasıdır. Yapının her bir elemanının iş ve görev tanımlarını şirket misyon ve vizyonu doğrultusunda belirlemek ve yazılı hale getirmektir.

Kurumsallaşmanın amacı rekabetçi iş ve ekonomi dünyasında şirketlerin daha rekabetçi ve sürdürülebilir bir yönetim ve işleyiş mekanizmasına sahip olmasını sağlamaktır.

Kurumsallaşma, şirketin içinde bulunduğu belirsizliği ortadan kaldırır, şirketlerin verimliliği yükseltir. Daha profesyonel ve şeffaf adımlar atmasına yardımcı olur. Şirketlerin büyümesi, uzun ömürlü olması ve nesilden nesile aktarılarak daha sürdürülebilir olması için oldukça önemli bir adımdır.

Günümüzde var olan işletmelerin çok büyük çoğunluğu KOBİ statüsünde olan ve birçoğu aile şirketi olan işletmelerdir. Günümüz rekabet koşullarında başarılı olmak ve işletmenin bir sonraki kuşaklara sağlıklı bir şekilde aktarılmasını sağlamak oldukça önemlidir. Sınırlarını genişletmek ve daha sürdürülebilir bir şirket sahibi olmak isteyen her işletme kendi potansiyelleri ve büyüklüğü ölçüsünde kurumsallaşmak için uzmanlardan destek alabilir.

Kurumsal Check -Up (Durum Analizi) ile firmasının durumunu tespit etmek isteyen, aile anayasası ve aile ilişkileri planlayarak sağlıklı bir yönetim oluşturmak isteyen, yönetim ve organizasyon yapısının kendi kendine işleyen bir sistemin oluşturulacağı bir yapıya ulaştırmak isteyen, stratejik planlamalarını yaparak günümüz şartlarında küresel rakipleriyle mücadele etmek isteyen her firma kurumsallaşma danışmanlığı alabilir.

Kurumsallaşmanın belli ilkeler doğrultusunda gerçekleşmesi gerekmektedir. İşletmenin daha tutarlılık, şeffaf, adil, ölçülebilir ve hesap verebilir bir yapıya kavuşması için tüm adımların planlanması gerekir. Kurumun en yüksek performansı gösterebileceği yapıya ulaşması ana hedeftir.

Kurumsallaşma sürecinde yapılması gereken birçok işlem vardır. Ancak tüm bu işlemler belirli amaçlar doğrultusunda yapılır.

Birinci amaç işletme veya kurumda belli kural ve ilkeler doğrultusunda şekillenmiş bir sistem kurmaktır.

 

İkinci amaç çalışanlara veya kuruculara bağımlı olmadan sistemin işlemesini sağlayacak bir yapı kurmaktır.

 

Üçüncü amaç inovasyona yatırım yaparak ürün ve hizmetlerin kalitesini yükseltmektir. Zamanın şartlarına uyum sağlamaktır.

 

Dördüncü amaç tüm çalışanların işletme süreçlerine dahil edilmesidir. Birlikte belirlenen hedefler daha ulaşılabilir olacaktır.

 

Beşinci amaç her paydaş için pozitif olan bir kurum kültürü yaratmaktır.

 

Altıncı amaç ise karar mekanizmalarında profesyonellere yer açmaktır. Çalışanlar için bir kariyer planlaması yapabilmektir.

Aile Şirketi Kurumsallaşma Projesinin Amacı Ailenin vizyonu ile şirketin vizyonu arasında bir ortak payda yaratarak aile ve şirket vizyonu arasında çatışmayı engellemek. Şirketin sürdürülebilirliğinin sağlanması için şirket kurumsallaşmasının yanında, aile ilişkilerini de kurumsallaştırmak.

Danışmanlık hizmeti alanında uzmanlık ve deneyim gerektiren bir iştir. Firmanın kurumsallaşma sürecinde çalışılması gereken özel konularda bilgi birikimine sahip olan kişiler tarafından verilmesi gerekmektedir. Yönetim organizasyonun yenilen planlanması, pazarlama, üretim planlama, finansal analiz gibi farklı alanlarda uzman olan kişiler tarafından danışmanlık hizmetleri yürütülmelidir.

Kurumsallaşma her bir şirketin dinamiklerine ve potansiyellerine özel olarak planlanmalıdır. Amaç şirkete özel planlanan özgün bir sürecin ve özgün bir kültürel davranışın oluşturulması ve sürdürülebilir hale getirilmesidir.

Kurumsal danışmanlık firmaları bu aşamadı şirketi ve içinde bulunduğu sektörün dinamiklerini, küresel ekonomiyi dikkate alarak firmanın kurumsallaşma süreçlerinde şirketlere rehberlik yapar, danışmanlık hizmeti verirler.

Kurumsal danışmanlar kurumun verimliliği, kurum sisteminin uyumlu bir şekilde çalışması ve kurumun üretkenliğini artırmak amacıyla hizmet verirler.

Kurumsal check-up (durum analizi), eğitim ihtiyaç analizi ve eğitim hizmetleri, yönetim organizasyonun yeniden planlanması, insan kaynakları danışmanlığı, yatırım danışmanlığı, yatırım alanında yöneticilik eğitimleri, yöneticilerin yetiştirilmesi, üretim planlama, kalite süreçlerinin iyileştirilmesi, pazarlama danışmanlığı, dijital pazarlama, teknolojik alt yapının oluşturulması ve denetlenmesi, ithalat danışmanlığı gibi çok çeşitli konularda firmanın ihtiyaçları belirlenerek hizmet sunulabilmektedir.

Kurumsal danışmanlık veya kurumsallaşma danışmanlığı fiyatları kurumun ihtiyaçlarına, işletmenin büyüklüğüne ve ulaşmak istediği hedeflere göre farklılık göstermektedir. Bu hizmet oldukça özel bir hizmet olduğu için fiyatlandırma kuruma özel yapılmaktadır.

Kurumsallaşmak istiyorsanız ve fiyatlar hakkında bilgi almak istiyorsanız lütfen bize ulaşıp kurumunuza özel fiyat teklifi alabilirsiniz.

 

Kurumsal Check-Up Finansal Yönetim